پس از خبرهایی در مورد ارائه نسخه جدید الستیکس این شرکت ناگهانی تصمیم گرفت تا با تغییر نام نسخه جدید خود را MT نامگذاری نماید. این نسخه در حقیق برداشتی از ویرایش های استریکس برای ارائه مرکز تلفن های تحت ابر است که بایکام نیز تحت عنوان PBXware آن را ارائه کرده است. اما مسیر نسخه های قدیمی را به سمت ۲٫۵ ادامه داده است بنابراین برای یک مرکز ساده تلفن شما به نسخه ۲٫۵ احتیاج دارید اما برای نسخه ابری می توانید از Elastix MT استفاده کنید.

اما سایت الستیکس تقریبا هیچ منبعی برای معرفی این محصول ارائه نداده است جز یک نسخه به زبان اسپانیایی که برای من قابل فهم نبود. اما منظور از Elastix MT در حقیق دسترسی بیش از یک کاربر به تنظیمات مرکز تلفن و داشتن دسترسی های متفاوت به یک مرکز تلفن است.