بسیاری از مراکز بزرگ از جمله هتل ها یا شرکت های بزرگ که ارتباط با خارج گشور در سطح وسیعی دارند می توانند مرکز تلفن خود را به یک سروریس دهنده تلفن بین المللی متصل کنند و بدون آن که مصرف کننده متوجه شود تماس های خارجی را با قیمتی بسیار کمتر انجام دهند.

کافی است که شرکت سرویس دهنده تلفن بین المللی این امکان را برای شما فراهم کند و به شما یک نام کاربری و رمز و IP برای ارسال تماس های بین المللی اختصاص دهد و دسترسی شما را نیز آزاد کند. و شما باید تنظیمات زیر را انجام دهید. در این مثال توچه داشته باشید که به صورت فرضی یک IP و کاربری و رمز در نظر گرفته شده است.

توجه* اول از فایل های خود یک پشتیبان تهیه کنید!

فایل sip_additional.conf را ادیت کنید و تنظیمات زیر را اضافه کنید:

register = username:password@6.7.8.9/username
;Test.ComTrunk Setting
[Test.com]
type=peer
username=username
fromuser=username
secret=password
context=from-allo
host=6.7.8.9
fromdomain=allo.com
insecure=very
disallow=all
canreinvite=no
dtmfmode=inband
allow=ulaw
allow=alaw

فایل extensions.conf را ادیت کنید و تنظیمات زیر را اضافه کنید. در این تنظیمات توجه داشته باشید که حتما /username را در مرحله قبل اعمال کرده باشید:

 

[from-Test]

exten => username,1,Goto(default,s,1)

[from-Test]

exten => username,1,System(echo ‘${SIP_HEADER(TO)}’ | egrep “sip:.*5555555555@” > /dev/null)
exten => username,n,GotoIf($[ “${SYSTEMSTATUS}” = “SUCCESS” ]?ivr1,1)
exten => username,n,System(echo ‘${SIP_HEADER(TO)}’ | egrep “sip:.*66666666666@” > /dev/null)
exten => username,n,GotoIf($[ “${SYSTEMSTATUS}” = “SUCCESS” ]?ivr2,1)
exten => username,n,System(echo ‘${SIP_HEADER(TO)}’ | egrep “sip:.*8888888888@” > /dev/null)
exten => username,n,GotoIf($[ “${SYSTEMSTATUS}” = “SUCCESS” ]?ivr3,1)
exten => username,n,Hangup

exten => ivr1,1, Playback(ivr-1)
exten => ivr1,2, Dial(SIP/10001)
exten => ivr1,3, Hangup()

exten => ivr2,1, Playback(ivr-2)
exten => ivr2,2, Dial(SIP/10002)
exten => ivr2,3, Hangup()

exten => ivr3,1, Playback(ivr-3)
exten => ivr3,2, Dial(SIP/10003)
exten => ivr3,3, Hangup()

[pbx-internal]
exten => _09.,1,Set(CALLERID(name)=’666′)
exten => _09.,2,Dial(SIP/Test.com/${EXTEN:2},120,r)
exten => 101,1, Dial(SIP/101)
exten => 201,1, Dial(SIP/201)